مشخصات کامیونت آرنا ۶ تن

مشخصات کامیونت آرنا

Arna L614

 تناژ مصوب در کارت کامیونت آرنا  ۶ تن نا خالص قید گردیده است.  

ArenaSubGalleryEn
ArenaSpFa

مشخصات بنز ۲۶۲۴ باری و کمپرسی

مشخصات بنز کمپرسی و باری  جفت محور  ۲۶۲۴

Mercedes Benz L/LK (6*4)  WH 2624

 wh2624SubGalleryEn
wh2624SpFa

مشخصات بنز ۱۹۲۴ باری و کمپرسی

مشخصات بنز کمپرسی و باری تک محور  ۱۹۲۴

 

Mercedes Benz L/LK (4*2)  WH 1924

 

 wh1924SubGalleryEn
 wh1924SpFa

مشخصات فوتون کشنده Auman

مشخصات فوتون کشنده تک محور Auman تک محور

 FotonEn
FotonSpFa
FotonSubGalleryEn

مشخصات اکسور کشنده Axor

مشخصات اکسور کشنده تک محور Axor

Axor1843En
AxorSpFa
Axor1843SubGalleryEn