مشخصات کامیونت آرنا ۶ تن

مشخصات کامیونت آرنا Arna L614 دانلود کاتالوگ کامیونت آرنا ال ۶۱۴   دانلود دفترچه راهنمای کامیونت آرنا ال ۶۱۴ شش تنی   تناژ مصوب در کارت کامیونت آرنا  ۶ تن نا خالص قید گردیده است.  

مشخصات بنز ۲۶۲۴ باری و کمپرسی

مشخصات بنز کمپرسی و باری  جفت محور  ۲۶۲۴ Mercedes Benz L/LK (6*4)  WH 2624 دانلود کاتالوگ کامیون بنز ۲۶۲۴  دانلود دفترچه راهنمای کامیون بنز ۲۶۲۴ باری و کمپرسی  

مشخصات بنز ۱۹۲۴ باری و کمپرسی

مشخصات بنز کمپرسی و باری تک محور  ۱۹۲۴   Mercedes Benz L/LK (4*2)  WH 1924   دانلود کاتالوگ کامیون بنز ۱۹۲۴   دانلود دفترچه راهنمای کامیون بنز ۱۹۲۴ باری و کمپرسی