مشخصات فنی کشنده SCANIA G460 LA6x4

مشخصات فنی کشنده اسکانیا SCANIA G460 LA6x4 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا G460 جفت محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا جی ۴۶۰ جفت محور  ۴۴ تن ناخالص قید گردیده است. ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۶۸۸۰ طول کامیون ۲۵۵۰ عرض کامیون ۳۴۷۱ ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۳۰۰ فاصله محوری ۶۸۰ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی   اوزان (کیلوگرم) ۹۶۰۰۰ وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی مرکب (GCW)…

مشخصات فنی کشنده SCANIA G400 LA4x2

مشخصات فنی کشنده اسکانیا SCANIA G400 LA4x2 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا G400 تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا جی ۴۰۰ تک محور  ۴۰ تن ناخالص قید گردیده است. ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۵۹۵۵ طول کامیون ۲۵۵۰ عرض کامیون ۳۵۲۹ ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۷۰۰ فاصله محوری ۷۷۵ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی اوزان (کیلوگرم) ۲۰۵۰۰ وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای…

مشخصات فنی کشنده SCANIA G410 LA4x2

مشخصات فنی کشنده اسکانیا SCANIA G410 LA4x2 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا G410 تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا جی ۴۱۰ تک محور  ۴۰ تن ناخالص قید گردیده است. ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۵۹۵۵ طول کامیون ۲۵۵۰ عرض کامیون ۳۵۲۶ ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۷۰۰ فاصله محوری ۷۷۵ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی اوزان (کیلوگرم) ۴۲۰۰۰ وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی مرکب…

مشخصات فنی کشنده SCANIA R440 LA4x2

مشخصات فنی کشنده اسکانیا SCANIA R440 LA4x2 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا R440  تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا ار ۴۴۰ تک محور  ۴۰ تن ناخالص قید گردیده است. ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۵۹۵۵ طول کامیون ۲۶۰۰ عرض کامیون ۳۵۵۰ ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۷۰۰ فاصله محوری ۷۷۵ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی اوزان (کیلوگرم) ۴۲۰۰۰ وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی…

مشخصات فنی کشنده SCANIA R460 LA4x2

مشخصات فنی کشنده اسکانیا SCANIA R460 LA4x2 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا R460  تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا ار ۴۶۰ تک محور  ۴۲ تن ناخالص قید گردیده است.   ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۵۹۵۵ طول کامیون ۲۶۰۰ عرض کامیون ۳۵۴۹ ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۷۰۰ فاصله محوری ۷۷۵ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی اوزان (کیلوگرم) ۴۲۰۰۰ وزن مجموع ناخالص مجاز…

مشخصات فنی کشنده SCANIA R560 LA4x2

مشخصات فنی کشنده اسکانیا  SCANIA R560 LA4x2 STREAMLINE دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  اسکانیا R560  تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون اسکانیا ار ۵۶۰ تک محور  ۴۲ تن ناخالص قید گردیده است.   ابعاد و فواصل (میلیمتر) ۵۹۵۵ طول کامیون ۲۶۰۰ عرض کامیون ۳۸۶۲ ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (بدون بادگیر) ۳۷۰۰ فاصله محوری ۷۷۵ مرکز محور عقب تا انتهای شاسی اوزان (کیلوگرم) ۴۲۰۰۰ وزن مجموع ناخالص…