شرایط فروش اسکانیا با کاربری بصورت اقساطی وام از لیزینگ کارآمد

شرایط فروش اقساطی اسکانیا با تریلر توسط لیزینگ کارآمد

 

اسکانیا کشنده بصورت اقساطی

تریلر بصورت اقساطی

تسهیلات ۳۶ ماهه الی ۶۰ ماهه لیزینگ کارآمد

جدول فروش لیزینگی سال ۱۳۹۵ محصولات ماموت دیزل

تسهیلات تا سقف ۷۰ درصد قیمت محصولات اسکانیا با تریلر

جدول فروش اقساطی لیزینگ کارآمد محصولات اسکانیا و انواع کاربری

 

نوع دستگاه تسهیلات کل ( ۷۰ % ) تعداد اقساط مبلغ اقساط بدون بیمه پیش پرداخت متقاضی

اسکانیا G۴۰۰ و کمپرسی سه محور

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۳۵,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۱۱,۴۷۷,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۹۷,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ و تیغه تانکر ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۲۶,۵۸۸,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۰۴,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۹۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ وتیغه کانتین بر ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۲۸,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۰۵,۲۸۳,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۹۱,۹۸۱,۰۰۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ وکمر شکن ۱۶ تن فنری ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۴۸,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۲۲,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ و کفی سه محور دیسکی ۱۳/۷۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۳۱,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۰۷,۷۶۱,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۹۴,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ و چادری سقف ثابت ۵ درب ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۳۵,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۱۱,۴۷۷,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۹۷,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا G۴۰۰ و یخچالی  بدون سرد کننده ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۴۳,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۱۷,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۱۰۲,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

جدول لیزینگی کشنده اسکانیا

تسهیلات مدت مبلغ قسط بدون بیمه پیش پرداخت متقاضی
۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۷۱،۰۰۰،۰۰۰
۳۶ ۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۹۹،۰۰۰،۰۰۰
۴۸ ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۸۲۸،۷۸۰،۰۰۰

 

 

شرایط فروش ویژه تریلر مجتمع صنعتی ماموت

نوع دستگاه تسهیلات کل ( ۶۰ % ) تعداد اقساط مبلغ اقساط بدون بیمه پیش پرداخت متقاضی
تریلر کمپرسی سه محور ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۷,۷۴۸,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۲۰,۳۴۵,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۶,۷۲۱,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تریلرتیغه تانکر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۶,۹۵۷,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۲,۴۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تریلرتیغه کانتین بر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۷,۹۸۵,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۳,۱۸۶,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۰,۸۳۸,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
تریلرکمر شکن ۱۶ تن فنری ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۴۲,۱۳۶,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۳۰,۸۹۴,۰۰۰ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۲۵,۳۹۲,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تریلرکفی سه محور دیسکی ۱۳/۷۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۲,۰۹۶,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۳,۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
تریلرکفی سه محور دیسکی ۱۲/۶۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۱,۵۸۲,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۵,۸۲۴,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
تریلرچادری سقف ثابت ۵ درب ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۷,۲۳۴,۰۰۰ ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۹,۹۶۸,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱۶,۴۱۲,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
تریلر یخچالی  بدون سرد کننده ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۳۸,۵۳۹,۰۰۰ ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۲۸,۲۵۶,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ ۲۳,۲۲۴,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰

 

لیزینگ کارآمد شرایط فروش محصولات اسکانیا بصورتی وام ۳۶ الی ۶۰ ماهه