نمایندگی ایران خودرو دیزل

 

لیست نمایندگان مجاز ایران خودرو دیزل

 

لیست نمایندگان مجاز ایران خودرو دیزل تا تاریخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۵
ردیف کد نام تلفن استان شهر کد شهر نشانی وب سایت
۱ ۱۲۰۴ آقای بابائــی ۸۸۱۱۲۴۱-۸۸۱۱۷۹۳ اردبیــــل اردبیل ۴۵۱
۲ ۱۳۰۲ آقای یـاوری ۳۸۶۰۸۸۱-۲ ،۳۸۶۰۳۰۷ اصفهـــــان اصفهان ۳۱۱
۳ ۱۳۱۶ بـرادران سـالم ۸۷۸۲۶۸۰-۳ اصفهـــــان اصفهان ۳۱۱
۴ ۱۳۰۹ بـرادران براهـیمـی ۲۲۱۵۶۲۶-۲۲۱۵۶۱۰ اصفهـــــان شهرضا ۳۲۱
۵ ۳۵۰۱ آقای نامـی ۵۵۷۶۷۰۰-۵۵۵۸۰۳۰ اصفهـــــان کاشان ۳۶۱
۶ ۱۳۱۸ آقای هدایت کلیشـادی ۷۴۸۵۷۰۰ اصفهـــــان کلیشاد ۳۱۱
۷ ۱۳۰۷ شـرکت حمل ونقل توکـا ۵۴۳۵۰۷۵-۸ اصفهـــــان مبارکه ۳۳۵
۸ ۱۳۲۲ شرکت پیشتاز خودرو(آقای افشاری ) ۲۲۵۶۸۶۲ اصفهـــــان نائیـن ۳۲۳
۹ ۱۳۲۰ آقای صفـرنـورالـه ۲۴۴۸۸۶۲ – ۲۴۴۶۰۹۰ اصفهـــــان نجف آباد ۳۳۱
۱۰ ۱۱۱۸ شرکت ستاره دیزل البرز ۴۵۳۸۳۶۴۷-۵۰ البرز آبیک ۲۶
۱۱ ۱۹۱۹ شرکت ستاره پارسیان جهان ۳۴۷۰۹۰۱۲-۱۴-۳۴۷۰۳۷۸۸ البرز کـــرج ۲۶
۱۲ ۱۹۱۱ شرکت آلامتو خودرو ۲۲۴۴۶۷۰ ایلام ایلام ۸۴۱
۱۳ ۱۵۱۲ هادی بهرام شتربان ۳۳۶۳۹۱۵-۸ آذربایجان شرقی تبریز ۴۷۲
۱۴ ۱۵۰۹ شرکت مرصادخودرو بستان آباد ۴۱۲۱۱۸۲-۴ آذربایجان شرقی بستان آباد ۴۳۲
۱۵ ۱۵۰۸ آقای داداش کــریمی ۷۲۳۲۱۳۱ آذربایجان شرقی بناب ۴۱۲
۱۶ ۱۵۱۱ شرکت حماسه سازان کوثر ۳۳۶۳۹۳۵-۳۶ آذربایجان شرقی تبریز ۴۷۲
۱۷ ۱۵۰۷ شرکت بنز میلاد ۶۳۰۰۴۶۵-۹ آذربایجان شرقی تبریز ۴۱۱
۱۸ ۱۵۱۰ آقای علائی باهر ۶۳۷۳۶۰۱-۶۳۷۰۵۱۷ آذربایجان شرقی تبـریز ۴۱۱
۱۹ ۱۴۱۴ ناوگان گستر آذر پارت ۴۳۲۶۸۴۱-۴ آذربایجان شرقی ممقان ۴۱۲
۲۰ ۱۴۰۹ آقای عطایی ۴۹۳۳۵۱۳-۵ – ۴۹۳۳۴۱۲ -۴۹۳۳۳۳۱۳ آذربایجان غربی ارومیه ۴۴۱
۲۱ ۱۴۱۱ آقای کامران عطـائی انزابی ۴۸۱۲۲۵۰-۵۱ آذربایجان غربی ارومیه ۴۴۳
۲۲ ۱۴۱۲ فرزام دیزل بوکان ۶۶۴۷۶۲۰-۳ آذربایجان غربی بوکان ۴۸۲
۲۳ ۱۹۰۹ آقای نیـک آئیـن ۳۳۸۷۹۵۹۶-۳۳۸۶۶۷۶۷ تهـــران تهـــران ۲۱
۲۴ ۱۹۱۵ آقای فلاحی ۳۳۸۶۰۵۱۸ تهـــران تهـــران ۲۱
۲۵ ۱۹۱۶ آقای صفـا ئـی ۵۵۲۴۹۰۷۴-۶ تهـــران تهـــران ۲۱
۲۶ ۱۹۱۸ آقای جلــــوه دار ۵۵۲۴۵۴۵۶-۸-۵۵۲۴۴۰۲۸ تهـــران تهـــران ۲۱
۲۷ ۱۹۳۴ مجتمع خدماتی دیزل البرز ۴۶۸۹۷۳۴۸-۵۰ تهـــران تهـــران ۲۱
۲۸ ۱۹۳۶ حمل و نقل خلیج فارس ۳۳۱۳۰۷۱۲-۵۶۳۷۴۱۰۴ تهران تهران ۲۱
۲۹ ۶۷۰۲ نمایندگی مرکـزی ۶۶۸۰۸۶۷۸-۶۶۸۰۸۶۸۳ تهـــران تهـــران ۲۱
۳۰ ۱۹۲۲ آقای میـرزا امـرجی ۳۳۵۸۹۰۰۱-۳۳۵۸۶۴۶۰ تهـــران قیام دشت ۲۱
۳۱ ۲۰۰۲ شرکت خودرو دیزل بروجن ۴۲۳۸۰۰۰-۴۲۳۸۰۹۰ چهارمحال بختیاری بروجن ۳۸۲
۳۲ ۲۰۰۱ آقای احمدیان دهکردی ۳۳۳۹۴۶۳-۳۳۳۵۵۹۰ چهارمحال بختیاری شهرکرد ۳۸۱
۳۳ ۲۲۱۷ آقای قربانپور ۵۲۳۱۲۵۰-۵۲۲۳۰۵۰ خراسان جنوبی قائن ۵۶۲
۳۴ ۲۲۰۹ شرکت پیمان تابان تربت ۲۲۹۴۹۰۵-۲۲۹۶۱۳۷ خــراسـان رضوی تربت حیدریه ۵۳۱
۳۵ ۲۲۲۲ آقای زارعی ۲۳۳۳۳۱۱-۱۲ خــراسـان رضوی سبزوار ۵۷۱
۳۶ ۲۲۱۲ شـرکت خاورنگهـدار ۳۸۱۰۷۵۸-۳۸۱۱۲۱۸ خــراسـان رضوی مشـهـد ۵۱۱
۳۷ ۲۲۱۴ آقای نجفـی گـل ۳۲۱۰۴۲۰-۲۱، ۳۲۱۰۱۳۱ خــراسـان رضوی مشـهـد ۵۱۱
۳۸ ۲۲۱۰ آقای شـاه‌آبادی ۳۲۱۱۹۵۵-۶ خــراسـان رضوی نیشابور ۵۵۱
۳۹ ۲۲۱۳ شـرکت پویا دیـزل ۲۳۱۳۴۸۷ خــراسـان شمالی بجنورد ۵۸۴
۴۰ ۲۱۰۸ آقای آزاده نـام ۵۵۶۷۶۰۱-۵۵۶۵۰۰۵ خوزستان اهــــواز ۶۱۱
۴۱ ۲۱۱۱ شـرکت خدماتی یدک خودروجنوب ۴۴۲۷۷۸۱-۴۴۲۷۶۳۳-۴ خوزستان اهــــواز ۶۱۱
۴۲ ۲۱۱۳ آقای صفـــائی ۳۷۸۸۹۹۹-۳۷۹۵۷۱۲ خوزستان اهــــواز ۶۱۱
۴۳ ۲۱۱۵ آقای بقالیان زاده ۳۷۷۵۰۹۳-۵ خوزستان اهــــواز ۶۱۱
۴۴ ۲۱۱۴ آقای نادریان ۲۲۸۸۱۲۳-۶۲۶۱۹۰۰ خوزستان دزفول ۶۴۱
۴۵ ۲۱۱۹ دیزل خودرو خوزستان ۶۲۶۲۱۳۷ خوزستان دزفول ۶۴۱
۴۶ ۲۱۱۸ آقای قیم ۲۳۵۰۰۵۰-۵۳ خوزستان ماهشهر ۶۵۲
۴۷ ۲۳۰۶ آقای محمد بیگـی ۵۲۲۴۶۰۰ ، ۵۲۴۱۴۰۰ زنجــان ابهر ۲۴۲
۴۸ ۲۳۰۴ آقای عبـاسیـون ۷۲۹۹۵۵۱-۸ زنجــان زنجان ۲۴۱
۴۹ ۲۴۰۲ آقای نیشابوری ۲۲۲۸۵۸۴ – ۲۲۲۳۱۳۸ سمنان شاهرود ۲۷۳
۵۰ ۲۴۰۳ آقای کلاتهء ۲۲۴۱۱۱۷-۲۲۲۵۴۶۹ سمنان شاهرود ۲۷۳
۵۱ ۲۵۰۶ شـرکت اتحاد خاور ۴۴۴۷۷۳۷-۳۸ سیستان وبلوچستان چابهار ۵۴۵
۵۲ ۲۵۰۴ آقای اسدپور ۲۲۳۶۰۵۶ سیستان وبلوچستان زابل ۵۴۲
۵۳ ۲۵۰۵ آقای افضـلی ۴۵۱۴۴۴۴-۴۵۱۳۶۶۰ سیستان وبلوچستان زاهدان ۵۴۱
۵۴ ۲۶۱۱ آقای بهروز رحمانیان ۳۳۴۲۴۱۲-۱۴ فارس جهرم ۷۹۱
۵۵ ۲۶۰۷ آقای محمـدی ۸۲۳۰۰۰۳-۸۲۳۵۵۵۷-۸۲۲۴۱۸۵ فارس شیـراز ۷۱۱
۵۶ ۲۶۰۸ آقای همایونی ۸۳۲۱۳۴۰ فارس شیـراز ۷۱۱
۵۷ ۲۶۱۲ آقای میرزاخانی ۳۳۴۳۲۰۱ -۲ فارس مرودشت ۷۲۸
۵۸ ۲۳۰۱ شـرکت شتـاء خـاص ۲۵۵۴۰۵۴-۲۵۵۹۵۸۳ قزوین قزوین ۲۸۱
۵۹ ۲۸۰۹ شرکت کرمان صنعت حامد ۳۳۱۸۸۴۰ کرمان کرمان ۳۴۱
۶۰ ۲۷۰۱ شرکت خدمات موتور خاور کردستان ۳۳۶۰۰۳۴-۷ کردستان سنندج ۸۷۱
۶۱ ۲۸۱۰ آقای طهماسبی بلداجی ۲۶۱۱۹۰۵-۸ کـــرمان کرمان ۳۴۱
۶۲ ۱۶۰۱ آقای امینـی ۴۳۱۴۸۳۷-۹ کـرمانشـاه کرمانشاه ۸۳۱
۶۳ ۱۶۰۴ آقای یـارمـرادی ۸۲۷۹۷۵۷-۹۸۲۷۴۰۰۰ کـرمانشـاه کرمانشاه ۸۳۱
۶۴ ۱۶۰۵ آقای بهمنی ۴۲۸۲۸۸۰-۲ کـرمانشـاه کرمانشاه ۸۳۱
۶۵ ۱۸۰۱ آقای دهـرا بپـور ۳۳۴۰۷۵۷-۸ کهکیلویه وبویراحمد یاسوج ۷۴۱
۶۶ ۳۱۰۳ آقای ظلـی ۳۳۵۸۳۸۰-۱ ، ۳۳۳۹۹۰۱-۴ گلستان گرگان ۱۷۱
۶۷ ۳۱۱۳ آقای شجاعی ۳۳۴۴۴۰۱-۲ ، ۳۳۸۲۰۵ ،۳۳۳۱۸۵۴ گلستان گنبدکاووس ۱۷۲
۶۸ ۳۰۰۲ آقای یاراحمـدی ۴۴۴۶۹۴۴-۴۴۵۴۸۶۱ لــــرستان بروجـرد ۶۶۲
۶۹ ۳۰۰۶ شرکت دقت کار خرم ۴۲۰۰۴۴۴ لرستان خرم آباد ۶۶۱
۷۰ ۳۱۰۹ آقای احمدیه امیری ۳۲۴۳۳۹۸ مازندران امیرکلا ۱۱۱
۷۱ ۳۱۰۱ آقای جویا جمشیدی ۲۲۴۲۰۵۱-۲ مازندران آمـل ۱۲۱
۷۲ ۳۱۰۸ شرکت تجاری صنعتی حاشیه خزر ۳۷۲۲۴۴۶-۸ مازندران ساری ۱۵۱
۷۳ ۳۲۰۹ برادران مشایخی ۳۵۴۴۲۹۲-۳۵۴۴۴۹۸ مــرکـزی اراک ۸۶۱
۷۴ ۳۲۱۰ شرکت پارس دیزل ساوه ۴۲۲۷۲۹۱-۴۲۲۷۰۶۲ مــرکـزی سـاوه ۲۵۵
۷۵ ۳۳۰۵ شرکت چرخش کالای همدان ۴۲۶۳۴۱۴ همدان همدان ۸۱۱
۷۶ ۳۳۰۹ آقای روراست ۴۵۴۲۱۸۰-۳ همدان همدان ۸۱۲
۷۷ ۱۲۱۵ شرکت امین خودرو ۵۲۳۲۱۰۰ یزد مهریز ۳۵۲
۷۸ ۳۵۰۲ امامزاده سید جعفرمحمد ۳۶۷۴۰۹۲-۵ یــــــزد یـــــزد ۳۵۲
۷۹ ۳۵۰۳ آقای ابریشمی ۳۶۷۵۴۴۱-۲ یــــــزد یـــــزد ۳۵۲
۸۰ ۳۵۰۶ آقای حسینی پورهدش ۷۲۱۸۰۰۳-۴ یــــــزد یـــــزد ۳۵۱

 

irankhodro

 

لیست نماینده مجاز تا تاریخ ۵-۰۶-۱۹۵

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *