مشخصات فنی کامیون ۱۸ تن ماز باری MAZ 4371

مشخصات فنی کامیون باری ماز   MAZ18ton 4*2

 

4371

4371c

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4

6312 6312c

 

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4

 

6501 6501c

 

 

مشخصات فنی شاسی کمپرسی ماز مان ۶۳۲۰۳۶

مشخصات فنی شاسی ماز  MAZ MAN 632036 ۶×۴

632036
632036c

مشخصات فنی شاسی ماز MAZ 6516 8*4

 

مشخصات فنی شاسی ماز  MAZ 6516 ۸×۴

 

6516 6516c

مشخصات فنی کشنده ماز مان MAZMAN 4×2

مشخصات فنی کشنده ماز مان تک محور MAZ Man ۴×۲

mazman mazmanc

مشخصات فنی کشنده ماز جفت محور MAZ6430

 

مشخصات فنی کشنده ماز جفت محور MAZ 6430 ۶×۴

 

maz6430

6430c

مشخصات فنی کشنده ماز ۱۸۴۴

مشخصات فنی کشنده ماز تک محور MAZ 1844 ۴×۲

1844
maz1844c