مشخصات فنی کامیون ۱۸ تن ماز باری MAZ 4371

مشخصات فنی کامیون باری ماز   MAZ18ton 4*2 دانلود کاتالوگ کامیون ماز باری شش  چرخ ۱۸تن     تناژ مصوب در کارت کامیون  ماز باری تک  محور  ۱۸تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4 دانلود کاتالوگ نقت کش ماز ده چرخ ۶۳۱۲جفت محور دارای کیت ADR     تناژ مصوب در کارت شاسی نفت کش مازجفت محور  ۳۳تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4 دانلود کاتالوگ کمپرسی ماز ده چرخ ۶۵۰۱ جفت محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز  چهار محور  ۳۳تن ناخالص قید گردیده است.      

مشخصات فنی شاسی کمپرسی ماز مان ۶۳۲۰۳۶

مشخصات فنی شاسی ماز  MAZ MAN 632036 ۶×۴ دانلود کاتالوگ شاسیماز ۱۲ چرخ شاسی ماز چهار محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز  چهار محور  ۲۶تن ناخالص قید گردیده است.

مشخصات فنی شاسی ماز MAZ 6516 8*4

  مشخصات فنی شاسی ماز  MAZ 6516 ۸×۴ دانلود کاتالوگ شاسی ماز ۱۲ چرخ شاسی ماز چهار محور      تناژ مصوب در کارت شاسی ماز چهار محور  ۳۲تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی کشنده ماز مان MAZMAN 4×2

مشخصات فنی کشنده ماز مان تک محور MAZ Man ۴×۲ دانلود کاتالوگ کامیون کشنده ماز مان شش چرخ ماز مان تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز  مان شش چرخ تک محور  ۴۰  تن ناخالص قید گردیده است.

مشخصات فنی کشنده ماز جفت محور MAZ6430

  مشخصات فنی کشنده ماز جفت محور MAZ 6430 ۶×۴ دانلود کاتالوگ کامیون کشنده ماز جفت ده چرخ ۶۴۳۰ جفت محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز جفت ده چرخ ۶۴۳۰ جفت محور  ۵۲ تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی کشنده ماز ۱۸۴۴

مشخصات فنی کشنده ماز تک محور MAZ 1844 ۴×۲ دانلود کاتالوگ کامیون کشنده ماز شش چرخ ۱۸۴۴ تک محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز شش چرخ ۱۸۴۴ تک محور  ۴۰ تن ناخالص قید گردیده است.